Uimit de iubirea lui Dumnezeu – 22 martie

În ziua Domnului eram în Duhul. Apocalipsa 1:10

Ziua Domnului amintită de Ioan era Sabatul, ziua în care Se odihnise Iehova, după ce a terminat marea operă a creaţiunii şi pe care El a binecuvântat-o şi sfinţit-o, pentru că în ea S-a odihnit. Sabatul a fost respectat cu sfințenie de Ioan în Insula Patmos tot aşa ca şi în mijlocul poporului, când predica în această zi. Privind la stâncile goale din jurul lui, Ioan îşi amintea de stânca Horeb, de unde atunci când Dumnezeu a rostit Legea Sa către poporul adunat acolo, a zis: „Adu-ţi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinţeşti” Exod 20, 8.

Fiul lui Dumnezeu a vorbit lui Moise din vârful muntelui. Domnul a făcut din stânci sanctuarul Său. Templul Său era alcătuit din colinele veşnice. Legislatorul divin S-a coborât pe stânca muntelui ca să rostească Legea Sa în auzul întregului popor, pentru ca ei să fie impresionaţi de manifestarea grandioasă şi înfricoşată a puterii şi slavei Sale şi să se teamă a călca poruncile Sale, Dumnezeu a rostit Legea Sa în mijlocul tunetelor și fulgerelor şi un nor des acoperea vârful muntelui. Iar glasul Său era ca sunetul unei trâmbiţe răsunătoare. Legea lui Iehova era neschimbătoare şi tablele pe care a scris această Lege erau de stâncă tare, care arată cât de statornice sunt legile Sale. Stânca din Horeb ajunsese un loc Sfânt pentru toţi aceia care iubeau şi respectau Legea lui Dumnezeu.

Pe când Ioan cugeta la cele petrecute pe Herob, Spiritul Aceluia care a sfinţit Ziua a şaptea a venit asupra lui. El cugeta la păcatul lui Adam când a călcat Legea divină şi la urmările înfricoşate ale acestui păcat. Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu dăruind pe Fiul Său ca să răscumpere neamul omenesc pierdut, părea pentru el prea mare, spre a putea fi arătată în cuvinte. Când o descrie în epistola sa, el cheamă biserica şi lumea s-o privească, zicând: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte pentru că nu L-a cunoscut nici pe El” 1 Ioan 3, 1.

Era o taină pentru Ioan că Dumnezeu a putut să dea pe Fiul Său la moarte pentru omul răzvrătit. El era copleşit de uimire că Planul de Mântuire, pus la cale cu un preţ aşa de mare din partea Cerului, putea să fie lepădat de chiar aceia pentru care se făcuse planul a se aduce această jertfă nemărginită…

Nu e un lucru uşor a păcătui împotriva lui Dumnezeu, a pune voinţa stricată a omului în vrăjmăşie cu voinţa Făcătorului său. Este doar spre folosul cel mai bun al omului, chiar în această lume de a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Şi este cu siguranță în interesul lui veşnic de a se supune lui Dumnezeu şi a fi în pace cu El… Dumnezeu l-a făcut o fiinţă morală liberă, să asculte sau să nu asculte. Răsplata vieţii veşnice — o încărcătură veşnică de slavă — e făgăduită celor ce fac voia lui Dumnezeu. Sfințirea Vieții, p. 74 – 76

Advertisements

Contrastul dintre Ioan și Iuda – 21 martie

Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 1 Ioan 5:12

În timpul anilor de strânsă legătură cu Hristos, el a fost adesea avertizat şi atenţionat de Mântuitorul şi a primit aceste mustrări. În timp ce caracterul Celui Divin se manifesta înaintea lui Ioan şi-a văzut propriile lui lipsuri şi a fost umilit prin această descoperire. Zi de zi, în contrast cu firea lui violentă, el a privit blândeţea şi îngăduinţa lui Isus şi a auzit lecţiile Sale de umilinţă şi răbdare. Zi de zi, inima lui a fost atrasă către Hristos până ce el, din iubire pentru Învăţătorul său, s-a pierdut pe sine din vedere. Puterea şi blândeţea, măreţia şi smerenia, tăria şi răbdarea pe care le-a văzut în viaţa zilnică a Fiului lui Dumnezeu au umplut sufletul său de admiraţie. El şi-a predat firea sa răzbunătoare şi ambiţioasă puterii modelatoare a lui Hristos şi iubirea divină a lucrat în el transformarea caracterului.

Într-un izbitor contrast cu sfinţirea lucrată în viaţa lui Ioan este experienţa lui Iuda, care era împreună ucenic cu el. Asemenea confratelui său, Iuda se numea şi el ucenic al lui Hristos, însă el nu avea decât o formă de evlavie. El nu era insensibil faţă de frumuseţea caracterului lui Hristos; şi, deseori, când asculta cuvintele Mântuitorului, sentimentul vinovăţiei îl stăpânea, dar el nu voia să-şi umilească inima sau să-şi mărturisească păcatele…

Ioan a dus o luptă cruntă împotriva defectelor sale; însă Iuda şi-a călcat în picioare conştiinţa şi s-a supus ispitei, legându-se şi mai tare de obiceiurile sale rele. Trăirea adevărurilor pe care Hristos le-a propovăduit era în contrast cu dorinţele şi scopurile sale şi el nu a putut să ajungă acolo, încât să renunţe la ideile sale pentru a primi înţelepciune din cer. În loc să umble în lumină, el a ales să umble în întuneric. Dorinţele rele, lăcomia, pornirile răzbunătoare, gândurile negre şi murdare au fost cultivate până ce Satana a dobândit o deplină stăpânire asupra sa.

Ioan şi Iuda îi reprezintă pe aceia care mărturisesc că sunt urmaşi ai lui Hristos. Aceşti doi ucenici au avut aceleaşi ocazii să studieze şi să urmeze Modelul divin… Fiecare avea serioase defecte de caracter; şi fiecare a avut acces la harul divin care transformă caracterul. Dar, în timp ce unul învăţa în umilinţă de la Isus, celălalt s-a dovedit că nu era un împlinitor al Cuvântului, ci numai un auzitor al lui. Unul murea zilnic faţă de eu şi, biruind păcatul, era sfinţit prin adevăr; celălalt, împotrivindu-se puterii transformatore a harului şi îngăduindu-şi dorinţe egoiste, a ajuns rob al lui Satana…

În caracterul cuiva pot fi defecte vădite; totuşi, atunci când el devine un adevărat ucenic al lui Hristos, puterea harului divin îl transformă şi-l sfinţeşte. Privind ca într-o oglindă slava Domnului, el este schimbat din slavă în slavă, până ce ajunge asemenea Celui pe care Îl adoră. – Faptele Apostolilor, p. 557-559.

Ioan a învățat bine lecțiile predate de Isus – 20 martie

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Luca 9:56

Altădată, Hristos trimise nişte soli înaintea Lui într-un sat de samariteni, rugind pe săteni să pregătească ceva pentru odihna Sa şi a ucenicilor Săi. Dar când Mântuitorul Se apropie de cetate, părea că vrea să treacă pe lângă ei şi să meargă spre Ierusalim. Aceasta trezi vrăjmăşia samaritenilor şi în loc să trimită soli ca să-L cheme sau să-L roage să rămână la dânşii, ei au zăbovit să-I arate bunăvoinţa, aşa cum ar fi făcut faţă de un călător de rând. Isus nu constrângea pe nimeni să-L primească, iar samaritenii pierdură binecuvântarea, care le-ar fi fost dăruită, dacă L-ar fi rugat să rămână oaspetele lor.

Ne mirăm, poate, de felul nepoliticos în care aceştia s-au purtat faţă de Maiestatea cerului; dar de câte ori şi noi — care mărturisim a fi urmaşii lui Hristos — nu ne facem vinovaţi de aceeaşi nepăsare. Stăruim noi oare ca Isus să-şi facă locuinţă în inimile şi căminele noastre? El e plin de iubire, de har, de binecuvântare şi e gata să reverse aceste daruri peste noi; dar, ca şi samaritenii, deseori noi suntem mulţumiţi fără ele.

Ucenicii înţeleseseră dorinţa lui Hristos de a binecuvânta cu prezenţa Sa pe samariteni, dar când au văzut răceala, gelozia şi lipsa de respect arătată Maestrului lor, s-au umplut de mirare şi indignare. Îndeosebi Iacov şi Ioan s-au aprins foarte tare. Să vadă pe Acela pe care ei îl adorau atât de mult, că e primit astfel, părea pentru ei o crimă prea mare spre a fi lăsată să treacă nepedepsită de îndată. În zelul lor, ei ziseră: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” Luca 9, 54…

Isus mustră pe ucenicii Săi, zicându-le; „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască” Idem 55-56. Ioan şi ceilalţi ucenici erau într-o şcoală în care Hristos le era Învăţătorul. Aceia care erau gata să-şi vadă defectele şi să-şi îndrepte caracterul, aveau acum un prilej nimerit. Ioan aduna orice învăţătură ca pe nişte mărgăritare preţioase şi se străduia neîncetat să-şi potrivească viaţa cu Modelul divin.

Învăţăturile lui Isus, care scoteau la lumină blândeţea, umilinţa şi dragostea, ca fiind esențiale pentru creşterea în har şi pentru a face pe cineva destoinic pentru lucrarea Sa, erau de cel mai mare preţ pentru Ioan. Aceste învăţături sunt rostite şi pentru noi cei de astăzi, atât fiecăruia în parte, cât şi ca fraţi în comunitate — cum au fost şi pentru cei dintâi ucenici ai lui Hristos. – Sfințirea Vieții, p. 57-59.

Era iubirea unui păcătos pocăit – 19 martie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 1 Ioan 4:7

Apostolul Ioan s-a remarcat între fraţii săi ca fiind „ucenicul pe care îl iubea Isus”. El nu era câtuşi de puţin fricos, slab sau şovăitor în caracter şi, totuşi, avea o dispoziţie amabilă şi o inimă caldă şi iubitoare. El părea să se fi bucurat într-un sens deosebit de prietenia lui Hristos şi a primit multe dovezi despre încrederea şi iubirea Mântuitorului. El era unul dintre cei trei cărora le fusese îngăduit să fie martorii strălucirii lui Hristos pe Muntele schimbării la faţă, şi a agoniei Sale din Ghetsemani; şi grijii lui Ioan a încredinţat Domnul pe mama Sa, în acele ultime ceasuri ale agoniei Sale pe cruce.

Simpatia Mântuitorului pentru ucenicul cel iubit a primit răspuns cu toată tăria unui devotament plin de căldură. Ioan s-a prin de Isus cum se prinde viţa de aracul înfipt bine. Pentru cauza Maestrului său, el a înfruntat cu îndrăzneală primejdiile sălii de judecată şi a rămas lângă cruce, iar la vestea că Hristos a înviat, el a alergat la mormânt şi a întrecut în zelul său chiar şi pe Petru ce! iute în toate.

Iubirea lui Ioan pentru Maestrul său nu era numai o prietenie omenească, ci era iubirea unui păcătos căit care simţea că a fost răscumpărat prin sângele preţios al lui Hristos. El preţuia ca pe cea mai înaltă onoare lucrarea şi suferinţa în serviciul Domnului. Iubirea lui pentru Isus l-a condus să iubească pe toţi aceia pentru care a murit Hristos. Religia lui avea un caracter practic. El a înţeles că iubirea de Dumnezeu se dă pe faţă prin iubirea copiilor Săi… „Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva: «Eu iubesc pe Dumnezeu», şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?”, Idem 19-20. Viaţa apostolului era în armonie cu învăţăturile sale.

Iubirea pentru Hristos care ardea în inima sa, îl mâna să depună cea mai serioasă şi neobosită activitate pentru semenii săi şi în deosebi pentru fraţii săi din comunitatea creştină…

Ioan dorea să ajungă asemenea lui Isus şi sub influența transformatoare a iubirii lui Hristos, el a devenit blând şi smerit cu inima. Eul său personal era ascuns în Isus. El era strâns unit de Viţa cea vie şi, în felul acesta, a devenit părtaş de fire divină. Aceasta va fi totdeauna urmarea părtăşiei cu Hristos. Aceasta este adevărata sfinţire. – Sfințirea Vieții, p.53-5 5. 

Cei cu adevărat sfințiți se simt nevrednici – 18 martie

Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Daniel 9:18

Aceia care experimentează sfințirea Bibliei vor da pe față un spirit de umilință. Asemenea lui Moise, ei au o descoperire a maiestății înfricoșate a sfințeniei și-și văd propria nevrednicie, în contrast cu desăvârșirea înălțată și curăția Celui Infinit.

Profetul Daniel era un exemplu de sfințire adevărată. Lunga lui viață a fost plină de o slujire nobilă pentru Domnul Său. El a fost un om „preaiubit” (Daniel 10, 11) de Cer. Și totuși, în loc să pretindă că este curat și sfânt, acest profet onorat s-a identificat cu păcătoșenia lui Israel, când a mijlocit înaintea lui Dumnezeu în favoarea poporului Său. „Nu pentru neprihănirea noastră Îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire”… (Daniel 9, 18.15.20)…

Când Iov a auzit glasul Domnului din furtună, a exclamat: „Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă” (Iov 42, 6). Același lucru s-a întâmplat atunci când Isaia a văzut slava Domnului și i-a auzit pe heruvimi strigând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Atunci am zis: «Vai de mine! Sunt pierdut»” (Isaia 6, 3.5). Pavel, după ce a fost răpit în al treilea cer și a auzit lucruri pe care un om nu le putea rosti, vorbește despre sine ca fiind „cel mai de pe urmă dintre sfinți” (2 Corinteni 12, 2-4; Efeseni 3, 8)…

Nu poate exista înălțare de sine sau pretenție înfumurată de libertate față de păcat la aceia care merg în umbra crucii Calvarului. Ei simt că păcatul lor a fost acela care a provocat agonia ce a frânt inima Fiului lui Dumnezeu, iar acest gând îi va duce la umilire de sine. Aceia care trăiesc cel mai aproape de Isus își dau seama cel mai clar de slăbiciunea și de păcătoșenia omenească și singura lor nădejde este în meritele unui Mântuitor răstignit și înviat.

Sfințirea care câștigă acum întâietate în lumea religioasă aduce cu ea un spirit de înălțare de sine și o disprețuire a Legii lui Dumnezeu, care o arată ca fiind străină de religia Bibliei. Apărătorii ei învață că sfințirea este o lucrare de o clipă, prin care, numai prin credință, pot ajunge la sfințenie desăvârșită. „Să crezi doar”, spun ei, „și binecuvântarea îți aparține.”… În același timp, ei neagă autoritatea Legii lui Dumnezeu, susținând că sunt dezlegați de a păzi poruncile. Dar este oare posibil ca oamenii să fie sfinți, în armonie cu voia și caracterul lui Dumnezeu, fără să ajungă în armonie cu principiile care sunt expresia naturii și voinței Sale și care arată ce-I este plăcut? – Tragedia Veacurilor, p. 470, 471

Dumnezeu răspunde când Daniel se roagă fierbinte – 17 martie

Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit şi scump… căci acum sunt trimis la tine! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi … şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Daniel 10:11-12

Eu, Daniel, am văzut singur vedenia… Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă” Idem 7-8. Toţi cei ce sunt cu adevărat sfinţi vor face o experienţă asemănătoare. Cu cât mai lămurite vor fi vederile lor despre mărimea, strălucirea şi desăvârşirea lui Hristos, cu atât mai viu îşi vor vedea ei propriile lor slăbiciuni şi nedesăvârşiri. Atunci ei nu vor mai avea înclinaţia de a pretinde că au un caracter fără prihană; ceea ce li se păruse a fi drept şi plăcut în ei înşişi, se va vedea că este nevrednic şi stricăcios, faţă de curăţia şi strălucirea lui Hristos. Numai când oamenii sunt despărţiţi de Dumnezeu, când au vederi nelămurite despre Hristos, atunci zic: „sunt fără păcat, sunt Sfânt”.

Gabriel apăru în faţa profetului, adresându-i-se astfel: „Daniele, om prea iubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune ” (Idem 11) … O, ce onoare fu dată lui Daniel de Maiestatea Cerului! El îmbărbătă pe slujitorul Său care stătea tremurând, şi-l asigură că rugăciunea sa a fost auzită în cer. Ca răspuns la acea rugăciune fierbinte, îngerul Gabriel a fost trimis să lucreze asupra inimii împăratului persan. Împăratul se împotrivise lucrării Spiritului lui Dumnezeu timp de trei săptămâni, pe când Daniel postea şi se ruga, dar Prinţul cerului, Arhanghelul Mihail, fu trimis să schimbe inima încăpăţânată a împăratului ca să ia unele măsuri hotărâtoare prin care să răspundă la rugăciunea lui Daniel.

„Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ şi am tăcut. şi iată că cineva care avea înfăţişarea fiilor oamenilor s-a atins de buzele mele… Apoi mi-a zis: «Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!» Și pe când îmi vorbea el, am prins iar putere şi am zis: «Vorbeşte, domnul meu, căci m-ai întărit!», Idem 15-19”.

Atât de mare era strălucirea divină descoperită lui Daniel, încât el n-a putut s-o privească. Apoi trimisul Cerului îşi acoperi strălucirea prezenţei sale şi apăru în faţa profetului cu „înfăţişarea fiilor oamenilor”. Prin puterea sa divină, ei întări pe acest bărbat al neprihănirii şi al credinţei, ca să poată asculta solia trimisă lui de Dumnezeu.

Daniel era un slujitor devotat al Celui Prea înalt. Viaţa sa lungă a fost plină de fapte nobile de servire pentru Maestrul său. Curăţia sa de caracter şi credincioşia sa nestrămutată erau pe măsură cu umilinţa inimii sale şi cu smerirea sufletului său înaintea lui Dumnezeu. Repetăm: Viaţa lui Daniel este o ilustrare inspirată de adevărată sfinţire. – Sfințirea Vieții, p. 50-52.

 

Cum a recunoscut împăratul pe Fiul lui Dumnezeu – 16 martie

„Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Daniel 3:26

De unde ştia acest împărat păgân cum arată Fiu lui Dumnezeu? Robii evrei care ocupau poziţii de încredere in Babilon reprezentaseră înaintea lui adevărul prin viaţa şi caracterul lor. Când li s-a cerut un motiv pentru credinţa lor, ei l-au dat fără ezitare. Lămurit şi simplu ei prezentaseră principiile neprihănirii, învăţând în felul acesta pe cei din jurul lor despre Dumnezeul Căruia se închinau; şi în înfăţişarea celui de-al patrulea din mijlocul focului împăratul a recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu…

Atunci Șadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit înaintea imensei mulţimi, arătându-se nevătămaţi. Prezenţa Mântuitorului lor îi ferise de vătămare, şi numai legăturile fuseseră arse. „Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii şi sfetnicii împăratului s-au strâns şi au văzut că focul n-avusese nici o putere asupra trupurilor acestor oameni, că nici perii din capul lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate, şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei”…

Experienţele din ziua ceea l-au condus pe Nebucadneţar să dea un decret ca „orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este nici un alt Dumnezeu”, a susţinut el ca motiv al poruncii, „care să poată izbăvi ca El”.

Cu aceste cuvinte şi altele ca acestea, împăratul Babilonului s-a străduit să răspândească înaintea tuturor popoarelor pământului convingerea lui că puterea şi autoritatea Dumnezeului evreilor erau demne de adorare supremă. şi Dumnezeu a fost mulţumit de efortul împăratului de a-I arăta respectul şi de a face o mărturisire împărătească de supunere tot atât de larg răspândită cum era imperiul babilonian.

Era numai drept din partea împăratului să facă o mărturisire publică şi să caute să înalţe pe Dumnezeul cerului mai presus de toţi ceilalţi zei; dar în străduinţa de a-i obliga pe supuşii săi să facă o mărturisire asemănătoare a credinţei şi să dea pe faţă acelaşi respect, Nebucadneţar îşi depăşea dreptul de suveran vremelnic. El nu avea dreptul, nici civil şi nici moral, de a ameninţa cu moartea pe oameni pentru că nu se închinau lui Dumnezeu, cum nu avea nici pe acela ca prin decret să dea pradă flăcărilor pe toţi aceia care refuzau să se închine chipului de aur. Niciodată Dumnezeu nu impune omului ascultare. El lasă pe toţi liberi să aleagă cui doresc să slujească. – Profeți și Regi, p. 509-511.