01-11-2011

ʺPrin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi stăteau împreună în pridvorul lui Solomonʺ Fapte 5:12.

Hristos a avut grijă ca biserica Sa să fie un trup transformat, iluminat cu lumina cerului, având slava lui Emanuel. Este scopul Său ca  fiecare creștin să fie înconjurat cu o atmosferă spirituală de lumină și pace.  Nu există limită în rodnicia celui care, punând eul deoparte, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii, și trăiește o viață total consacrată lui Dumnezeu.

Care a fost rezultatul revărsării Duhului la ziua Cincizecimii? Vestea cea bună a unui Răscumpărător înviat a fost dusă până la cele mai îndepărtate margini ale ținuturilor locuite. Inimile ucenicilor erau supraîncărcate cu o bunăvoință atât de deplină, atât de profundă, atât de cuprinzătoare, încât i-a împins să meargă până la marginile pământului, mărturisind că ʺDeparte de mine gândul să mă laud cu altceva decît cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!ʺ (Galateni 6:14). Deoarece au proclamat adevărul așa cum este el în Isus, inimi au cedat puterii soliei. Biserica vedea pe cei convertiți venind în grupuri la ea. Cei rătăciți erau reconvertiți. Păcătoșii s-au unit cu creștinii căutând Mărgăritarul de mare preț.

Cei care fuseseră cei mai înverșunați oponenți ai Evangheliei au devenit apărătorii ei. Profeția care spunea că cel slab va fi ʺca Davidʺ și casa lui David ʺca îngerul Domnuluiʺ  s-a împlinit. Fiecare creștin vedea în fratele său asemănarea divină de dragoste și bunăvoință. Predomina un singur interes. Aveau o singură preocupare. Singura ambiție a credincioșilor era să descopere asemănarea cu Hristos în caracter și să lucreze pentru extinderea împărăției Sale.

Remarcați că abia după ce ucenicii au ajuns în unitate perfectă, când nu mai luptau după locurile dintâi, abia atunci Duhul a fost revărsat. Erau  toți într-un gând. Toate diferențele fuseseră puse deoparte. Și mărturia dată de ei  după ce le-a fost dat Duhul era aceeași. – Review and Herald, 30 aprilie 1908.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s