02-11-2011

ʺNumărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult; până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe, şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din eiʺ Fapte 5:14, 15.

Ultimele  cuvinte ale lui Hristos [către ucenicii Săi] au fost: ʺDuceți-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făpturăʺ (Marcu 16:15). Și întinzându-Și mâinile asupra lor în binecuvântare, S-a înălțat la cer, înconjurat de oștile de îngeri cerești care veniseră să-L însoțească pe drumul Său  către porțile cerului. Ultima însărcinare dată ucenicilor Săi i-a făcut împuterniciții Săi prin care Evanghelia, vestea cea bună urma să ajungă la neamuri. Acesta a fost ultimul testament al lui Hristos către urmașii Săi, cei care au umblat cu El în timpul anilor Săi de slujire pe pământ, și către cei care urmau să creadă în El prin cuvântul lor. Prima Sa lucrare în ceruri  a fost în armonie cu ultima însărcinare de pe pământ. Căci El a trimis asupra lor făgăduința Tatălui. În ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt  a fost revărsat asupra ucenicilor care se rugau și ei mărturiseau despre acest lucru tuturor, oriunde mergeau.

Spiritul misionar a fost revărsat fără limită, și ucenicii au măturisit despre un Mântuitor răstignit și înviat, au convins lumea de păcat, neprihănire și judecata ce avea să vină. Ei au făcut așa cum îi îndrumase Domnul lor cel înviat și au început să vestească Evanghelia  de la Ierusalim, din locul  în care existau cele mai mari prejudecăți și unde predominau cele mai confuze idei privind pe Cel ce fusese răstignit ca răufăcător. Trei mii au primit solia și au fost convertiți.  Ei n-au fost intimidați de persecuție, închisoare și moarte, ci au continuat să vorbească cu toată îndrăzneala cuvintele adevărului, prezentând înaintea iudeilor lucrarea și misiunea lui Hristos, răstignirea, învierea și înălțarea Sa. Și credincioși, atât bărbați cât și femei, veneau zilnic la Domnul. – Review and Herald, 6 noiembrie 1894.

 Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s