Dumnezeu răspunde când Daniel se roagă fierbinte – 17 martie

Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit şi scump… căci acum sunt trimis la tine! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi … şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Daniel 10:11-12

Eu, Daniel, am văzut singur vedenia… Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă” Idem 7-8. Toţi cei ce sunt cu adevărat sfinţi vor face o experienţă asemănătoare. Cu cât mai lămurite vor fi vederile lor despre mărimea, strălucirea şi desăvârşirea lui Hristos, cu atât mai viu îşi vor vedea ei propriile lor slăbiciuni şi nedesăvârşiri. Atunci ei nu vor mai avea înclinaţia de a pretinde că au un caracter fără prihană; ceea ce li se păruse a fi drept şi plăcut în ei înşişi, se va vedea că este nevrednic şi stricăcios, faţă de curăţia şi strălucirea lui Hristos. Numai când oamenii sunt despărţiţi de Dumnezeu, când au vederi nelămurite despre Hristos, atunci zic: „sunt fără păcat, sunt Sfânt”.

Gabriel apăru în faţa profetului, adresându-i-se astfel: „Daniele, om prea iubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune ” (Idem 11) … O, ce onoare fu dată lui Daniel de Maiestatea Cerului! El îmbărbătă pe slujitorul Său care stătea tremurând, şi-l asigură că rugăciunea sa a fost auzită în cer. Ca răspuns la acea rugăciune fierbinte, îngerul Gabriel a fost trimis să lucreze asupra inimii împăratului persan. Împăratul se împotrivise lucrării Spiritului lui Dumnezeu timp de trei săptămâni, pe când Daniel postea şi se ruga, dar Prinţul cerului, Arhanghelul Mihail, fu trimis să schimbe inima încăpăţânată a împăratului ca să ia unele măsuri hotărâtoare prin care să răspundă la rugăciunea lui Daniel.

„Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ şi am tăcut. şi iată că cineva care avea înfăţişarea fiilor oamenilor s-a atins de buzele mele… Apoi mi-a zis: «Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!» Și pe când îmi vorbea el, am prins iar putere şi am zis: «Vorbeşte, domnul meu, căci m-ai întărit!», Idem 15-19”.

Atât de mare era strălucirea divină descoperită lui Daniel, încât el n-a putut s-o privească. Apoi trimisul Cerului îşi acoperi strălucirea prezenţei sale şi apăru în faţa profetului cu „înfăţişarea fiilor oamenilor”. Prin puterea sa divină, ei întări pe acest bărbat al neprihănirii şi al credinţei, ca să poată asculta solia trimisă lui de Dumnezeu.

Daniel era un slujitor devotat al Celui Prea înalt. Viaţa sa lungă a fost plină de fapte nobile de servire pentru Maestrul său. Curăţia sa de caracter şi credincioşia sa nestrămutată erau pe măsură cu umilinţa inimii sale şi cu smerirea sufletului său înaintea lui Dumnezeu. Repetăm: Viaţa lui Daniel este o ilustrare inspirată de adevărată sfinţire. – Sfințirea Vieții, p. 50-52.

 

Advertisements

Cum a recunoscut împăratul pe Fiul lui Dumnezeu – 16 martie

„Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Daniel 3:26

De unde ştia acest împărat păgân cum arată Fiu lui Dumnezeu? Robii evrei care ocupau poziţii de încredere in Babilon reprezentaseră înaintea lui adevărul prin viaţa şi caracterul lor. Când li s-a cerut un motiv pentru credinţa lor, ei l-au dat fără ezitare. Lămurit şi simplu ei prezentaseră principiile neprihănirii, învăţând în felul acesta pe cei din jurul lor despre Dumnezeul Căruia se închinau; şi în înfăţişarea celui de-al patrulea din mijlocul focului împăratul a recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu…

Atunci Șadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit înaintea imensei mulţimi, arătându-se nevătămaţi. Prezenţa Mântuitorului lor îi ferise de vătămare, şi numai legăturile fuseseră arse. „Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii şi sfetnicii împăratului s-au strâns şi au văzut că focul n-avusese nici o putere asupra trupurilor acestor oameni, că nici perii din capul lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate, şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei”…

Experienţele din ziua ceea l-au condus pe Nebucadneţar să dea un decret ca „orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este nici un alt Dumnezeu”, a susţinut el ca motiv al poruncii, „care să poată izbăvi ca El”.

Cu aceste cuvinte şi altele ca acestea, împăratul Babilonului s-a străduit să răspândească înaintea tuturor popoarelor pământului convingerea lui că puterea şi autoritatea Dumnezeului evreilor erau demne de adorare supremă. şi Dumnezeu a fost mulţumit de efortul împăratului de a-I arăta respectul şi de a face o mărturisire împărătească de supunere tot atât de larg răspândită cum era imperiul babilonian.

Era numai drept din partea împăratului să facă o mărturisire publică şi să caute să înalţe pe Dumnezeul cerului mai presus de toţi ceilalţi zei; dar în străduinţa de a-i obliga pe supuşii săi să facă o mărturisire asemănătoare a credinţei şi să dea pe faţă acelaşi respect, Nebucadneţar îşi depăşea dreptul de suveran vremelnic. El nu avea dreptul, nici civil şi nici moral, de a ameninţa cu moartea pe oameni pentru că nu se închinau lui Dumnezeu, cum nu avea nici pe acela ca prin decret să dea pradă flăcărilor pe toţi aceia care refuzau să se închine chipului de aur. Niciodată Dumnezeu nu impune omului ascultare. El lasă pe toţi liberi să aleagă cui doresc să slujească. – Profeți și Regi, p. 509-511.

Cei trei tineri au dat pe față puterea lui Dumnezeu – 15 martie

Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El. Daniel 3:28

Prin liberarea lor supranaturală, se dădu pe faţă puterea şi maiestatea lui Dumnezeu înaintea acelei gloate numeroase. Isus însuşi a trecut alături de ei în cuptorul de foc şi prin strălucirea prezenţei Sale, împăratul cel trufaş al Babilonului fu convins că nu poate fi altul decât Fiul lui Dumnezeu. Lumina cerească se revărsa de la Daniel şi de la tovarăşii săi, până când toţi cei din jurul lor au înţeles credinţa care le înnobilase viaţa şi le înfrumuseţase caracterul. Prin eliberarea slujitorilor Săi credincioşi, Domnul declară, că El va apăra pe cel apăsat şi va înlătura toate puterile pământeşti care vor să calce în picioare autoritatea Dumnezeului Cerului.

O, ce învăţătură este dată prin aceasta celor fricoşi, şovăitori şi timizi în lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce încurajare pentru cei care nu dau înapoi de la îndeplinirea datoriei lor din cauza ameninţărilor sau primejdiei! Aceste caractere credincioase şi statornice dădeau exemplifică sfințenia fără să aibă de gând să câştige şi vreo onoare înaltă. S-ar putea ca mărimea binelui săvârşit de creştinii oarecum neluaţi în scamă, dar totuşi consacraţi, să nu poată fi apreciată decât atunci când raportul vieţii lor va fi făcut cunoscut, când judecata se va ţine şi cărţile cerului vor fi deschise.

Hristos Se identifică cu interesele acestei clase; El nu Se ruşinează să-i numească fraţii Săi. Ar trebui să fie sute de aceştia între noi, acolo unde acum nu e decât unul. Viaţa lor este atât de alipită de Dumnezeu şi atât de armonizată cu voinţa Sa, incit ei vor străluci şi vor răspândi lumină, fiind pe deplin sfinţiţi la corp, suflet şi spirit.

Lupta între fiii luminii şi fiii întunericului se continuă fără încetare. Cei care rostesc Numele lui Hristos trebuie să se trezească din acea letargie care le paralizează străduinţele şi să facă faţă răspunderilor solemne care apasă asupra lor. Toţi ce fac aceasta se pot aştepta ca puterea lui Dumnezeu să se descopere prin ei. Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii, va fi reprezentat prin cuvintele şi faptele lor, iar Numele lui Dumnezeu va fi proslăvit. – Sfințirea Vieții p. 40,41.

Aşa cum a fost în zilele lui Șadrac, Meşac şi Abed-Nego, tot aşa şi în perioada de încheiere a istoriei pământului, Dumnezeu va lucra cu putere în favoarea acelora care vor sta neclintiţi pentru dreptate. Acela care a umblat cu demnitarii iudei în cuptorul încins, va fi cu urmaşii Săi oriunde se vor afla… Cei aleşi ai Săi vor sta neclintiţi. – Profeți și Regi, p. 513.

În prezența Celui Nemărginit – 14 martie

El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi, şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” Daniel 3:25

Cuptorul înfricoşător fu încins apoi de şapte ori mai mult ca de obicei, şi în acesta au fost aruncaţi aceşti prizonieri iudei. Atât de puternică era văpaia flăcărilor, încât bărbaţii care i-au aruncat în cuptor au fost ucişi.

Deodată faţa împăratului îngălbeni de spaimă. Ochii săi erau aţintiţi la văpaia flăcărilor şi întorcându-se către sfetnicii săi, zise; „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Daniel 3:24. Ei au răspuns: „Negreşit, împărate!” Apoi monarhul exclamă: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezeu!” Daniel 3:25

Când Hristos se descoperă fiilor oamenilor, o putere nevăzută vorbeşte sufletelor lor. Ei se simt ca în prezenţa Celui Nemărginit. În faţa Maiestăţii Sale, împăratul şi nobilii săi tremurau şi au fost siliţi să recunoască toţi că Dumnezeul cel viu este mai presus de orice putere pământească. 

Pătruns de remuşcări şi ruşine, împăratul exclamă: „Slujitorii Dumnezeului Celui Prea înalt, ieşiţi afară!” v. 26. Iar ei ieşind, se înfăţişară nevătămaţi în faţa mulţimii nesfârşite şi nici un miros de foc nu era pe îmbrăcămintea lor. Această minune produse o schimbare bruscă asupra poporului. Acel chip mare de aur care fusese ridicat cu atâta pompă, a fost uitat. Iar împăratul publică un decret, ca oricine va vorbi împotriva Dumnezeului acestor bărbaţi să fie omorât, „pentru că nu este nici un alt dumnezeu, care să poată izbăvi în felul acesta” v. 29

Aceşti trei iudei aveau adevărata sfinţire. Un creştin credincios principiilor nu se va opri să cumpănească consecinţele. El nu se va întreba: Ce vor gândi oamenii despre mine, dacă voi face aceasta? Sau, ce urmare va avea aceasta asupra intereselor mele pământeşti? Dimpotrivă, dorinţa cea mai fierbinte a copiilor lui Dumnezeu va fi, de a şti ce cere El de la dânşii să facă, pentru ca faptele lor să-L poată proslăvi. Domnul a luat măsuri îndestulătoare ca inima şi viaţa tuturor urmaşilor Săi să fie stăpânite de harul divin, pentru ca ei să fie ca nişte lumini strălucitoare în lume.

Aceşti iudei credincioşi aveau din naştere talente mari; ei se bucuraseră de cea mai înaltă cultură intelectuală şi acum aveau locuri de mare cinste; dar toate acestea nu i-au făcut să uite pe Dumnezeu. Puterile lor erau supuse influenţei sfinţitoare a harului divin. Prin integritatea lor statornică, ei au vestit laudele Aceluia care îi chemase de la întuneric la lumina Sa minunată. – Sfințirea Vieții, p. 38-40.

Viața lui Daniel ilustrează sfințirea – 13 martie

Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredinţase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria: „Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut; Daniel 1:11-12

Daniel ar fi putut găsi o scuză plauzibilă de a se depărta de principiile strictei cumpătări, dar aprobarea lui Dumnezeu îi era mai scumpă decât favoarea celui mai puternic, suveran pământesc — mai scumpă chiar decât viaţa lui…

Daniel a cerut ca lucrul acesta să fie hotărât printr-o încercare de zece zile, — dându-se libertate tinerilor evrei ca, în acest scurt timp, să mănânce alimente simple în timp ce tovarăşii lor să aibă parte de delicatesele împăratului… Domnul a aprobat statornicia şi abnegaţia acestor tineri evrei şi binecuvântarea Sa i-a însoţit…

Viaţa lui Daniel este o ilustrare inspirată de ceea ce poate alcătui un caracter sfinţit. Ea dă tuturor o lecţie şi îndeosebi tinerilor. O ascultare riguroasă de poruncile lui Dumnezeu este benefică sănătăţii corpului şi a minţii. Pentru a ajunge la cel mai înalt ideal de moralitate si dezvoltare intelectuală este necesar a căuta înţelepciune şi putere de la Dumnezeu şi de a respecta o strictă cumpătare în toate obiceiurile vieţii.

În experienţa lui Daniel şi a tovarăşilor lui, noi avem o pildă de biruinţa asupra ispitei de a ceda poftei şi apetitului. Ea ne arată că, prin principiile religioase, tinerii, pot birui asupra poftelor cărnii şi să rămână credincioşi cerinţelor lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta le-ar cere un mare sacrificiu.

Ce s-ar fi întâmplat însă cu Daniel şi tovarăşii săi, dacă ar fi făcut un compromis cu îngrijitorii aceia păgâni şi ar fi cedat presiunii împrejurărilor, dacă ar fi mâncat şi băut după obiceiul babilonienilor? Această unică depărtare de la principii le-ar fi slăbit simţul a ceea ce este bine şi groaza faţă de ceea ce este rău. Împlinirea poftelor ar fi atras după sine jertfirea tăriei fizice, a clarităţii intelectuale şi puterii spirituale. Un pas greşit ar fi condus probabil şi la alţi paşi, până când legătura lor cu cerul ar fi fost primejduită, iar ei ar fi fost furaţi de curentul ispitelor.

Dumnezeu a zis: „Pe cel ce Mă onorează, îl voi onora” 1 Samuel 2, 30. În timp ce Daniel se ţinea de Dumnezeul său cu o încredere neclintită, Spiritul puterii profetice a venit asupra lui. Pe când oamenii îl învăţau care sunt datoriile vieţii la curtea împărătească, el era învăţat de Dumnezeu ca să citească tainele veacurilor viitoare şi să prezinte generaţiilor viitoare, prin tablouri şi asemănări, lucrurile uimitoare care aveau să se întâmple în zilele din urmă. – Sfințirea Vieții, p. 21-24.

 

Daniel stă tare oricare ar fi rezultatul – 12 martie

Împăratul a dat poruncă lui Aşpenaz… să-i aducă vreo câţiva din copiii lui Israel de neam împărătesc şi de viţă boierească, nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului şi pe care să-i înveţe scrierea şi limba haldeilor. Daniel 1:3-4

Caracterul profetului Daniel a fost remarcabil. El a fost un exemplu strălucit de ceea ce poate ajunge omul când e unit cu înţelepciunea lui Dumnezeu. O scurtă istorisire a vieţii acestui bărbat Sfânt al lui Dumnezeu ni s-a lăsat ca un raport încurajator pentru aceia care aveau să fie chemaţi mai târziu să sufere cercări şi ispite.

Când poporul Israel, regele, nobilii şi preoţii lor au fost duşi in captivitate, patru dintre ei au fost aleşi ca să slujească la curtea împăratului din Babilon. Unul dintre aceştia era Daniel, care încă de timpuriu dădea dovadă că va ajunge pe viitor la o destoinicie însemnată. Aceşti tineri, erau cu toţii de viţă domnească şi sunt descrişi ca „nişte tineri fără cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului” Daniel 1, 4.

Preţuind talentele superioare ale acestor tineri captivi, împăratul Nebucadneţar a hotărât să-i pregătească spre a li se da locuri de seamă în împărăţia sa. şi pentru ca ei să poată fi în totul destoinici a sluji la curtea împărătească, după obiceiul oriental, ei trebuiau să fie învăţaţi limba haldeilor şi să fie supuşi, timp de trei ani de zile, la disciplină fizică şi intelectuală.

Tinerii din această şcoală nu numai că erau primiţi la palatul imperial, dar se luaseră măsuri ca ei să mănânce din mâncărurile şi să bea din vinul care se servea la masa împăratului…

Printre alimentele servite la masa împăratului era şi carnea de porc şi alte mâncăruri de carne care erau declarate ca necurate de legea lui Moise şi din care evreilor le era interzis în chip lămurit să mănânce. Aici Daniel s-a găsit în faţa unei cercări aprige. Să rămână oare credincios învăţăturilor părinţilor săi cu privire la mâncare şi băutura, să jignească pe împărat şi să-şi piardă poate nu numai locul, ci chiar şi viaţa, sau să nesocotească poruncile Domnului şi să păstreze favoarea împăratului, asigurându-se astfel de mari avantaje intelectuale şi cele mai măgulitoare perspective lumeşti?

Daniel n-a şovăit. El s-a hotărât să rămână statornic în integritatea sa oricare ar fi urmările. El „s-a hotărât în inima lui să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul” Daniel 1, 8… El şi-a făcut din Dumnezeu tăria lui şi temerea de Dumnezeu era continuu înaintea lui, în toate faptele vieţii lui. – Sfințirea Vieții,  p.18-20.

 

Sfințirea cuprinde întreaga ființă – 11 martie

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 1 Tesaloniceni 5:23

Sfințirea pe care o recomandă Scripturile cuprinde întreaga ființă — duh, suflet și corp. Pavel se ruga pentru tesaloniceni ca „duhul lor, sufletul lor și trupul lor să fie păstrate fără pată până la venirea Domnului nostru Isus Hristos” (1 Tesaloniceni 5, 23). Tot el mai scria credincioșilor: „Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu” (Romani 12, 1).

În vremea Israelului din vechime, toate jertfele aduse ca dar Domnului erau cercetate cu atenție. Dacă se descoperea vreun defect, animalul prezentat era refuzat; deoarece Dumnezeu poruncise ca jertfa să fie „fără cusur”. Tot astfel, creștinii sunt îndemnați să aducă trupurile lor „ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu”.

Pentru ca să facă lucrul acesta, toate puterile trebuie să fie păstrate în cea mai bună stare cu putință. Orice obicei care slăbește puterea fizică sau mintală îl face pe om neînstare pentru slujirea Creatorului Său. Și ar fi oare Dumnezeu mulțumit cu mai puțin decât tot ce putem da mai bun? Hristos spune: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta”.

Aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor vor dori să-I dea cea mai bună slujire din viața lor și vor căuta să aducă încontinuu orice putere a ființei lor în armonie cu legile care vor promova priceperea lor de a face voia Sa. Ei nu vor slăbi și nici nu vor întina, prin îngăduirea apetitului sau pasiunii, jertfa pe care o aduc înaintea Tatălui ceresc.

Petru spune: „Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul” (1 Petru 2, 11). Orice îngăduință păcătoasă tinde să slăbească facultățile și să amorțească percepțiile mintale și spirituale, iar Cuvântul sau Duhul lui Dumnezeu nu mai poate face decât o slabă impresie asupra inimii. Pavel le scria corintenilor: „Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului, și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu” (2 Corinteni 7, 1). Și împreună cu roadele Duhului: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, bunătatea, credincioșia, blândețea”, el enumeră și „înfrânarea poftelor” (Galateni 5, 22.23).

În ciuda acestor declarații inspirate, câți din aceia care pretind că sunt creștini nu își slăbesc puterile, urmărind câștigul sau închinarea la modă; nu își înjosesc capacitățile date de Dumnezeu prin lăcomie, prin beție, prin plăceri neîngăduite… Acela al cărui corp este templul Duhului Sfânt nu va fi înrobit de un obicei dăunător. Puterile lui aparțin lui Hristos, care l-a cumpărat cu preț de sânge. – Tragedia Veacurilor p.473-475.